ACORDARE INDEMNIZATIE CRESTERE COPIL PANA LA VARSTA DE 2 ANI

SI STIMULENTUL DE INSERTIE

 

 

Beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap):

 • persoanele care în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale* supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal şi care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului pâna la 1 an sau 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap);

*prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit se intelege:  venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole.

 

Cele 12 luni (…) pot fi constituite şi din perioade asimilate în care persoana îndreptăţită:

 • şi-a însoţit soţul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • a beneficiat de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare/perfecţionare profesională din iniţiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învăţământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invăţământului universitar cu examen de diplomă/licenţă.
 • alte situaţii prevăzute de OUG nr.148/2005 modificată sau OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare.
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.
 • in situaţia în care cele 12 luni anterioare datei naşterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fără venituri aferente acestora, cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este de 600 de lei.Dacă o persoană realizează venituri pe o perioadă de câteva luni în interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului  indemnizaţiei pentru creşterea copilului este reprezentată de suma totală a veniturilor  realizate în aceste luni, împărţită la 12.În cazul în care, în urma acestui calcul rezultă un cuantum mai mic de 600 de lei, se acordă 600 de lei.
 • ee indemnizaţie/stimulent beneficiază opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului.

 

Pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011  în momentul depunerii cererii se va face şi opţiunea între una din cele  2  variante de acordare a indemnizaţiei - până la 1 an (3 ani în cazul copilului cu handicap) sau până la 2 ani, opţiune care se exercită o singură dată şi nu poate fi modificată ulterior.

De asemenea beneficiază de indemnizaţie şi persoana care: a adoptat copilul, care are copilul în plasament sau plasament în regim de urgenţă, sau care a fost numit tutore (în situaţia acestora din urmă se are în vedere îndeplinirea condiţiilor timp de 12 luni anterior adopţiei, plasamentului, tutelei dupa caz).

            Concediul şi indemnizaţia lunară precum şi stimulentul de inserţie  se cuvin pentru fiecare dintre naşteri sau, după caz, pentru fiecare dintre situaţiile menţionate anterior (adopţie, plasament, tutelă, etc)

*Nivelul indemnizaţiilor lunare se majorează cu 600 de lei, începand cu al doilea copil, atat pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleţi sau multipleţi.

* In situaţia în care unul dintre părinţi se află în concediul de maternitate prevăzut de O.U.G nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr.399/2006, concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunară, se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate şi nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului.
            *pentru copiii născuţi după data de 1 ianuarie 2011, indemnizaţia se acordă în una din următoarele 2 variante, la alegere:

          indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 1 an,  între 600 de lei /lună si 3400 de lei /lună;

          indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 2 ani, între 600 de lei si 1200 de lei/lună;

*pentru copiii cu handicap, indiferent de data naşterii se acordă indemnizaţie de 85% din media veniturilor, până la vârsta de 3 ani, între 600 de lei /lună si 1200 lei/lună. 

            Părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copil , astfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.U.G 111/2010 modificată de O.U.G 124/2011.

      Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin o lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor ai căror copii se nasc începând cu data de 01 martie 2012 sau sunt adoptaţi, luaţi în plasament, încredinţaţi în vederea adopţiei, sau s-a stabilit tutela începând cu această dată, dacă ambele persoane din familie îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia după cum urmează:

          cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

          în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia.
Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună.

Indemnizaţia se acordă dacă solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • este cetăţean român sau, după caz, străin ori apatrid;
 • are, conform legii, domiciliul/reşedinţa pe teritoriul României;
 • locuieşte împreună cu copilul/copiii.
 • Şi-a achitat obligaţiile faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţine în proprietate;

 

 Precizări referitoare la termenele de depunere a cererilor:

INDEMNIZAŢIE: 

 • Începînd cu ziua următoare celei în care încetează conform legii concediul şi indemnizaţia de maternitate (minim 42 zile calendaristice de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.
 • De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţită , copilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De  la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei de 1 an sau 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii.
 • De la data depunerii cererii în celelalte cazuri.

 

Precizări referitoare la termenele de depunere a declaraţiilor privind intervenirea unei modificări: 

Beneficiarul drepturilor prevăzute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005  trebuie să comunice Agenţiei plătitoare orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.

 

Acte necesare:

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani, 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului.

 • *cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator  (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
 • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
 • nivelul lunar al acestora,
 • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
 • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
 • prima zi de concediu de creşterea copilului;
 1. sau  - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a năcopilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
  sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
  sau  - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
 • dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate - decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul);
 • sau  - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, BancaTransilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 
 • Alte acte solicitate după caz.

 

Cererea insotita de documentele doveditoare se depune la Compartimentul de Asistenta Sociala si Registratura din cadrul Primariei Comunei Balcani şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacau spre  soluţionare.

 

STIMULENT

Stimulentul de inserţie în cuantum de 500 de lei / lună până la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)

*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 1 an, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 500 de lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului.   

 (3 ani pentru copilul cu handicap).

* persoanele care au dreptul laindemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 2 ani şi realizează venituri după împlinirea vârstei de un an a copilului pot beneficia de stimulent de inserţie în cuantum lunar de 500 de lei. Acest drept se va acorda până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului.

Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:

      Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:

         începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data; 

         de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu indeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; 

         de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; 

         de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c); 

          începand cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspendă,daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.  

 

Acte necesare stimulent:

·         *cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012)

·         actul de identitate al solicitantului (copie şi original);

·         certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);

·         certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original) sau livret de familie (copie si original);

·         certificat căsătorie (copie şi original);

·         adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită :

- a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada),
- a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora);

·         realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;

·         dosar cu şina din carton (coperţi întregi);

·         pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., ProCredit Bank, Banca Transilvania, Nexte Bank (fosta Romexterra Bank), B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, CR Firenze Bank, VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, ATE Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Romanian International Bank (RIB), OTP bank, BANCPOST, Garanti Bank, Libra Bank, Milennium Bank şi ING Bank pe numele solicitantului; 

 

Cererea se depune la Compartimentul de Asistenta Sociala si Registratura din cadrul Primariei Comunei Balcani şi se transmite spre soluţionare Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bacau.


           

AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ BACAU  soluţionează cererea, prin decizie de aprobare sau respingere a acesteia şi efectuează plata alocaţiei de stat pentru copil pentru cererile aprobate (aproximativ 2 - 2.5 luni prima plată).

 

Baza legislativă: